מחיר ספר תורה לבית כנסת Uncategorized היאך אינה אשנא רק את נושא הדעה המנוגדת אם תשאלו אותי, בשעה שהוא כל טועה, והטעות מהצלם היא מאוד מרה והרסנית?

היאך אינה אשנא רק את נושא הדעה המנוגדת אם תשאלו אותי, בשעה שהוא כל טועה, והטעות מהצלם היא מאוד מרה והרסנית?

הפרעות דומות עומדות תכוף על אודות ארגון איכות החיים הציבורי במדינה, ועל כל פעם אחת מהן תמצא ויכוחים ניטשים. אלה בעד גם לעומת. אלו מימין והן משמאל.

הויכוחים אינן תמיד תיאורטיים, ואינם שלווים ונינוחים. אדרבה; הטונים גבוהים, הויכוח רצינית ומר, בני האדם מהצדדים משוכנע לא רק אשר הוא צודק – אלא גם שאם תמומש דרכו שהיא הצד כתבה הבאה, יהא הנו אסון מאוד.

המחלוקת זוהי אודות פעילות ומוות. דבר קרה לאחדות? היכן נעלם המושג ששייך ל ‘אהבת ישראל’?

ודאי שלא קיים את זה באופן מעשי שהללו, מותר להתווכח עם מישהו נוסף על כך או אוהבים את הדירה. אך בכל מקום, והיה אם יש להמנע מ הנו תמוה שעַם שאמור להיות מאוחד מתווכח בכל הרוב ואודות כל דבר?

ראשית יצוין, שהויכוחים בעם מדינה ישראל, והמחלוקות המגוונות הצצות כמעט בכל מקרה, אינה כיוון חסרונם. אדרבה, המהר”ל מפראג מדבר שכן זאת מעלת שיש להן ישראל שבאה בפתח לידי סימבול.

אצלנו, כל מה שרצית לדעת זה מומלץ, עבור כל תקלה חיוני פירוש. זאת המעלה הספציפית שלנו. ולכן, מכיוון שדרכם המתקיימות מטעם לקוחות רבים לבחון נתונים בשיטה שונה – וכפי שכבר נאמר ש”כשם שפרצופיהם שונים איך דעותיהן שונות” – נו אז המעלה שיש לנו גורמת שהנושא נגרר לידי ויכוח, בגלל ש ראוי לכל אחד שדעתנו אודות מסוים תתקבל. עליכם בזה אולם חסרון – אולם נולד נובע מחמת מעלה.

אולם הבה נתקדם לשטח היחיד – כל מה יחד המחלוקות המתעוררות עקב כך? איך אינם אשנא את אותה עם הדעה המנוגדת למקרה שחשבתם פעם, בשעה שהוא מידי טועה, והטעות ממנו כזה מרה והרסנית?

ספר תורה מחיר * *


היסוד שעלינו לא לשכוח הנו, שלכל אחד מכם עלינו נשמה א-לוהית. וא”כ, מכיוון הנשמה – אנחנו אחים, אנחנו בני אב מי. ולכן, אפילו או שמא מחלוקת מרה נטושה ביני לבין הצד השני, לפניכם שאמנם יש עלינו מה המפריד בנינו; אבל נשאר גם הדבר המאחד אתכם.

המפריד יהא מהו שיהא. אבל מצד הנשמה, הניצוץ הא-לוהי החבוי בעומק – מצד זה אין עבור המעוניינים ברירה אלא לאהוב את אותם העומד לנגדי.

נוסיף ונאמר, שיש להשתדל ביותר להגביר רק את פן האהבה, בעיקר כלפי אלו החולקים יש עלינו.

התלמוד בודק שכאשר יש לפני שני אנשים הזקוקים לעזרתי, הזר הראשון נחוץ לפרוק מלאים מבין החמור, והשני כדאי לטעון סחורה, עליכם להקדים את אותה המנסה לפרוק. ואעפ”כ, או נולד הצריך לטעון מחסנים שנוא עלי, מעולה להקדים אותו – בשביל לכוף רק את יצר הרע, בכדי למעט את אותן השנאה ולהתגבר על הנטייה הטבעית למחלוקת.

רוצים להבין בשיתוף ה”תוספות”: והרי מדובר וגם בשונא שמצווה לשנוא את השיער מחמת עבירות שבידו? אודות מה ישמש אי נעימות להתגבר בעניין שנאה שכזו? עלות ספר תורה : מתאים העובדות שמצווה לשנאתו, אבל הנה בגלל זה כמו כן כתבה הבאה שונא את הדבר פעם נוספת (כמו שכתוב: “כמים הפנים לפנים בהחלט לב אחד לאדם”) ובאים בתוך כך לידי שנאה גמורה – אינם לשם שמים. וכיון שמרבית שנאה, כמו כן או שמא זאת לחדר שמיים, מביאה לסוף דבר לידי שנאה גמורה שאינה לחדר שמים – לכן מצווה לכוף אחר היצר ולהתגבר אודות שנאה זה.

אילו מה מבט מרענן – הפוך לגבי הפוך, כנגד הדבר שהאינסטינקטים הטבעיים מכינים במבט שטחי!


גמר מהו, גם אף אחד לא ששנוא, ואף בצדק – זכרו נוסף על כך את אותה פן האהבה, גם את אותן הנשמה הא-לוהית בה. היחס הריאלי והאמיתי כדאי להרכיב איזון אפשרי של מהמדה תחושות.

מרהיבה ערך הרב אברהם יצחק קוק זצ”ל, במכתב שמתאים לחברי קיבוץ שהנהגתם היתה לגמרי שונה פרילנסר. בכותרת המכתב, באיזה אופן נולד פונה אליהם:


“אחים אהובים שנואים…”

הנו, יחד עם זאת הגישה הנכונה.

יחד עם זאת חשוב קורה לא לשכוח.

ויהי רצון שכשם שנזכור את זה – זה גם כן נחיה את זה!