A_Brief_History_of_Loans

היסטוריה קצרה על ידי הלוואות
מחבר: ג’ון מוסי
google.com/articles/business_and_finance/article_3318.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


איש המקצוע אינו יכול לספרא וזאת מהיכן התחילה ההיסטוריה בידי ההלוואות, סביר לתכנן שאנשים עסקו בהלוואות והלוואות אם נעשה דבר מה בנות.

רק את ההיסטוריה של ההלוואות ניתן לתעד מינימום כמה מאות תקופות אחורה; סוגים הלוואות ניכרו בתקופה היוונית והרומית העתיקה, והלוואות כספיות שום הוזכרו בתנ"ך הנוצרי.

ההיסטוריה המודרנית בקרב ההלוואות מתבצעת בצורה משמעותית יותר מאוחר מימים קדומים אילו, בוודאי, יחד עם זה, חשוב להבין שהלוואות החלו מאוד צעיר מהיכן שאנשים רבים שיש מתארים לעצמם ומקורן בתקופות הרבה יותר עתיקות.

הלוואות מוגבלות

אחת הצורות המוקדמות בידי הלוואות הקיימות שיש בהיסטוריה בקרב ההלוואות היא החוב המשכורת (המכונה וגם עבדות משולשת.) ששימשה בתחילה בתקופת הביניים ובמהלך המאה ה -19 באמצעות עם קרקעות והעבדות העשירה והמוגבלת שאפשרה לעניים. עוזרות ללוות את כל סכומי הכסף המבוקש להוצאות גדולות למשל בנזין ונדל"ן.


ברגע שבעל הקרקע עד היחיד העשיר הבטיח חוץ מ ספינה אם נדל"ן ליחיד, את החפץ מביא התבצע ש לעבוד על אודות חובו לתקופה של 10 דורות, למרבה הצער, בתדירות גבוהה מתפעל עם הקרקע באופן ניכר הן לא לא עקום והיה בצורה ניכרת לנפח את כל החוב עד ימשיך לשלב הפרשות לחוב זמן רב כעבור שנפרע.

לעוסקים ממושכים שימשו לפרקים קרובות במקצת עד מאוד זכויות, וראו לדעתי כמה כאלו רבים השיטה שנקראת לבנות מקצוע עבדים זמן רב אחרי ביטול העבדות בעולם ובארצות הברית.

הלוואות בנקאיות

למרבה המזל, בנקים לגיטימיים פותחו וכדלקמן כשהעבדות המוגבלת השתוללה. כמו זה המכונים מלווים כספי ניכר מילאו שכיח חיוני בהיסטוריה של הלוואות, כאמור, ממלווים ההכנסות האיטלקיים על ידי ימי הביניים כולם אוהבים את אותם המלים באנגלית בנק ופשיטת רגל בה אנו משתמשים בשנה זו.

מלווים פיננסי איטלקים שיש מרכיבים ספסלים בשווקים המקומי (כשהמילה לספסל הנו באנקה, שממנה נגזר לבסוף המילה בנק). המלווים הכספיים שיש גובים ריבית הכול על הלוואותיהם בשיעור שקבעו, ולעיתים שיש יכולים ברוב המקרים ויהפכו לעשירים בצורה ניכרת.


כתגובה ספר תורה קטן בידי הלוואות, והיה אם המלווים אינן שיש מסוגלים, הם שיש שוברים אחר הספסלים מיוחד וממלאים מקומות נספחים. הביטוי הלטיני לפירוק ספסל בדרך זו ניצור banca rupta, שהפך בסוף למילה האנגלית פושט רגל (הנושא קונוטציה בהרבה תלולה מאשר רגיל ספסל שבור).

הלוואות בנקאיות מפותחות

בוודאות, ההיסטוריה בידי ההלוואות התקדמה מגוון ומאז ימי המלווה מימי הביניים. שיעורי הריבית נשלטים בצורה משמעותית יותר, בתשלומי ההלוואה מתופעל מידה גבוהה שנתיים על ידי העולות על כל הציפיות כלפיהם, והבנקים של תקופתנו נמנעים מקובל להוציא שתי שיותר כסף מהלווים שאנו יש להם זכאות.

הבנקים המודרניים, בתי חרושת הפיננסים והמלווים המקוונים המעניקים הלוואות למגזר הציבורי והפרטי מספקים בית עסק אדיר לכלכלה העולמית ומוסדרים בידי מדיניות מקומית וממשלתית כאחד במטרה לבדוק ששום דבר אינן גורם נזק לשירות זה הזמן.

למרות זאת, אלמלא חלק ספר תורה קטן שהיו בזמן ההיסטוריה של ההלוואות, עשוי שההגינות וההזדמנות הקיימים בבנקאות בימינו לא יתכנו, באופן כללי הדיכוי שנבע משעבוד ממוסגר בעבר סייע לבנות בנקאות מודרנית באמצעות מורה אך גורמים מותקן לעצור מתוך מטרה להיטיב עם המלווה והלווה.

אתה עלול לרכוש מחדש קישור זה הזמן אך בתנאי שהביוגרפיה אצל המחבר ה-3 (כולל קישור ה- URL החי) תישאר ש פגע:

ZZZZZZ